Bārta 2023

Tūrisma festivāla „BĀRTAS RUDENS 2023”
ūdenstūrisma sacensību
NOLIKUMS
1.Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2023.gada 16.-17.septembrī Bārtas upē, atpūtas bāzes “Ods” teritorijā.
GPS: 56.344543, 21.248577;
http://www.dienvidkurzeme.travel/visainfo/item/naktsmitnes/grobina/atputas-baze-ods/
2.Mērķis un uzdevumi.
2.1.Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas un sporta veidu veidu.
2.2.Paaugstināt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
2.3.Noskaidrot labākās ūdenstūristu ekipāžas, aktīvākos entuziastus un ūdenstūrisma atbalstītājus.
3.Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt Tūrisma festivāla „Bārtas rudens 2023”
ūdenstūrisma sacensību Nolikumam un ir nokārtojis visas prasītās formalitātes. Dalībnieks līdz 18 gadu
vecumam drīkst piedalīties, uzrādot vecāku atļauju vai esot klāt atbildīgai personai, kura jānorāda
pieteikumā. Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību
par savu drošību.
4.Dalības maksa.
Maksa par piedalīšanos sacensībās (samaksā iesniedzot pieteikumu) :
4.1. piesakot dalību elektroniski www.udensturisms.lv vai initaniedola@inbox.lv līdz 13.septembra
plkst.24.00 – junioriem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) – 0,- EUR, pārējiem – 10,- EUR, neatkarīgi no
tā, cik laivu klasēs startē,
4.2. piesakoties sacensību vietā vai pēc 13.septembra plkst.24.00 – junioriem 2,- EUR, pārējiem – 12,-
EUR, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs startē.
5.Sacensību vadība.
Sacensības organizē – TK „Oga”, SK „Atvars”, “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” un
Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde.
Galvenais tiesnesis – Raimonds Reinis
Galvenā sekretāre – Inita Niedola
Distanču priekšnieks – Egils Pelns
Atbildīgais par sakariem un rezultātu apstrādi 1000 punktu sistēmā – Aija Urga
Mediķis – Santa Pelna
6.Sacensību programma.
Piektdien, 15.09. – no plkst.14.00 dalībnieku ierašanās, nometnes iekārtošana;
Sestdien, 16.09. – līdz plkst.10.00 – pieteikumu iesniegšana papīra formātā individuālām
sacensībām
plkst. 10.30 – atklāšanas parāde un informācija par sacensību norisi
no plkst.11.30 līdz plkst.14.00 – brīvais starts apļveida ātruma nobraucienam ar
startu un finišu nometnes teritorijā visām laivu klasēm,
no plkst.12.00 – starts slaloma distancei visām laivu klasēm
Izklaides programma:
Visas dienas garumā darbosies bufete “LaGzDiņu PanKūkas” ( interesenti var iepazīties FB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083621280168) , kokteiļu bārs ALA ( info FB
https://www.facebook.com/KokteiluBarsALA ) , kā arī mājražotāju un amatnieku tirgus.
Bērniem būs iespēja izbaudīt lielās āra spēles.
Vakarā – kopīgs ugunskurs, sumināšana, zaļumballe ar dejām un dziesmām kopā ar grupu DAKOTA.
Svētdien, 17.09. – līdz plkst. 9.00 – pieteikumu iesniegšana komandu sacensībām
plkst. 10.00 – pārstāvju un tiesnešu sanāksme,
plkst. 10.30 – starts komandu sacensībām;
plkst. 15.00 – noslēguma parāde un apbalvošana.
7.Sacensību norise un laivu klases.
Sacensībās tiek noskaidroti uzvarētāji individuālajā vērtējumā atsevišķās laivu klasēs ūdenstūrisma
tehnikā un komandu cīņās.
Individuālās sacensības sastāv no diviem braucieniem slaloma distancē un viena starta apļveida ātruma
nobraucienā . Sacensību visos posmos ekipāžas startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli , numuru un
nemainīgā sastāvā.
Ja distancē ekipāža panāk iepriekš startējušo ekipāžu, tad lēnāk braucošā ekipāža, pēc iespējas
netraucējot, palaiž garām ātrāko ekipāžu.
Individuālās sacensības notiek šādās laivu klasēs :
WW – vienvietīgi polimēru un PVC kajaki ( WW s – dāmas ; WW v – kungi, WW jun ), laivas
nodrošina dalībnieki,
WWp – vienvietīgas piepūšamās laivas (kopēja klase), laivas nodrošina dalībnieki ,
S – divvietīgas rūpnieciski ražotās smailītes, piepūšamās, cietās vai paštaisītas smailītes (kopēja
klase), laivas nodrošina dalībnieki,
K – divvietīgi katamarāni, smaiļu airi (kopēja klase), laivas nodrošina dalībnieki,
P – divvietīgas piepūšamās laivas (P v- kungu, P j- jauktās.), laivas nodrošina dalībnieki,
PG – divvietīgie katamarāni, kanoe airi (kopēja klase), laivas nodrošina dalībnieki,
R4 – četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi ar grīdu , tautā saukti-„Rafti” (R4 ),
laivas nodrošina dalībnieki
Komandu sacensības:
Kombinētās Tūrisma tehnikas sacensību komanda, tiek komplektēta no 4 (četriem) abu dzimumu
pārstāvjiem (dalībnieks var startēt tikai vienas komandas sastāvā), startē ar organizatoru laivām. Sacensībās viens
starts slaloma distancē ar laika vārtiem un papildus elementiem.
WW komandas tiek veidotas no 3 dalībniekiem ranžējot WW individuālo slaloma sacensību
rezultātus un pēc tam veicot izlozi.
8.Tiesāšana un vērtēšana.
Uzvarētāji nobrauciena distancē tiek noskaidroti pēc mazāk pavadītā laika trasē, slalomā uzvarētāji tiek
noskaidroti pēc divu braucienu labākā rezultāta. Rezultātus skaita pēc 1000 punktu sistēmas. Vienādu
rezultātu gadījumā uzvar ekipāža, kura ieguvusi augstāku vietu slalomā.
Protesti iesniedzami ne vēlāk kā stundu pēc ekipāžas finiša, iemaksājot drošības naudu EUR 20,-
(divdesmit euro), kura protesta noraidīšanas gadījumā netiek atdota. Protestus ir tiesīgs iesniegt vienīgi
komandas pārstāvis.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai
inventārs, vai fiziskā forma nav piemēroti distances veikšanai.
9.Apbalvošana.
1. – 3. vietu ieguvēji komandu sacensībās un individuālā vērtējumā katrā laivu klasē tiek apbalvoti
medaļām.
10.Inventārs un aprīkojums.
Katra dalībnieka ekipējumā obligāta ir laiva, airis, peldveste un ķivere. Startējot dalībnieki ir uzlikuši
LČŪ numurus. Numurus dalībnieki uzliek virs drošības vestes krūšu un muguras daļā, lai tos var skaidri
saskatīt. Divvietīgām vai četrvietīgām ekipāžām numuru uzliek viens no dalībniekiem.
11.Dalībnieku pieteikšanās un uzņemšana.
Sacensību vietā pieteikumi individuālam startam tiks pieņemti 16.septembrī līdz plkst. 10.00, komandām
– 17.septembrī līdz plkst.9.00, elektroniski -www.udensturisms (aizpildot tur ievietoto pieteikšanās
veidlapu) vai atsūtot uz e-pastu ; initaniedola@inbox.lv līdz 13.septembra plkst.24.00.
Komandu / klubu vai kādas citas apvienības pārstāvji sekretariātam iesniedz :
1. Pieteikumu individuālam startam, norādot – LČŪ numuru (vai organizatoru izsniegto Nr.), laivu
klasi , vārdu, uzvārdu un dalībnieku parakstu ar kuru dalībnieks apliecina, ka iepazinies ar
Tūrisma festivāla „Bārtas rudens 2023” ūdenstūrisma sacensību NOLIKUMU, uzņemas pilnu
atbildību par savu drošību sacensībās, ir informēts par fotografēšanu un filmēšanu sacensību laikā,
kā arī neiebilst, ka iegūtie kino, foto dokumenti varētu tik ievietoti plašsaziņas līdzekļos.
2. Pieteikumu komandu startam.
Komandām (klubiem, apvienībām utml.) no katriem 4 dalībniekiem obligāti jāpiesaka vismaz viens
tiesnesis darbam tiesnešu kolēģijā.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai pats
dalībnieks.
Dalībnieki nakšņo līdzpaņemtās teltīs, organizatoru ierādītā teritorijā. Nometnes vietā individuālos
ugunskurus kurināt aizliegts. Nometņu vietas iespējams elektrificēt, ja dalībniekiem būs pašiem savi
elektrības kabeļi.
Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, organizatori ir tiesīgi mainīt
sacensību norises kārtību.
Organizatori
Raimonds Reinis 26490324, e-pasts: tkoga@inbox.lv
Inita Niedola 29217564, e-pasts: initaniedola@inbox.lv
P.S. Vienlaikus ar ūdenstūrisma sacensībām notiks pārgājiena laivu un SUPU nobrauciens pa Bārtas upi,
orientēšanās sacensības „DR-Krasts – BĀRTA” un MTB velokrosa sacensība. Svētdien būs iespēja doties
organizētā pārgājienā 12km garumā no pārgājiena seriāla “IzPēdo Dienvidkurzemi”.
Iedrošiniet draugus baudīt rudeni Kurzemē.
Informācija par Tūrisma festivālu “Bārtas rudens 2023” http://www.dienvidkurzeme.travel/bartas-rudens/

Iepriekšēja pieteikšanās

Bārta_NOLIKUMS_2023_publ

Bārta_NOLIKUMS_2023_publ

One comment

Komentē